Regulamin sklepu

REGULAMIN PLATFORMY WYPRZEDAŻOWEJ VECTOR SOLUTIONS SP. Z O.O.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Platforma wyprzedażowa dostępna jest pod adresem internetowym sale.vectorsolutions.net, prowadzona jest przez VECTOR SOLUTIONS SP. Z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Krzemowa 6, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000589935, BDO: 000008763, kapitał zakładowy 2.480.000 zł, NIP 958-167-13-66
1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Platformy.

2. DEFINICJE

Sprzedawca – VECTOR SOLUTIONS SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, kod pocztowy 81-577, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000589935, BDO: 000008763, kapitał zakładowy 2.480.000 zł, NIP 958-167-13-66
Klient - Przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.
Przedsiębiorca - Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego, który korzysta z Platformy.
Platforma – internetowa platforma wyprzedażowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sale.vectorsolutions.net
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Platformy.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto - konto klienta na Platformie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Platformie.
Formularz rejestracji - formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt - dostępna na Platformie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy internetowej.

3. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

3.1 Adres Sprzedawcy: VECTOR SOLUTIONS SP. Z O.O., ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia
3.2 Adres e-mail Sprzedawcy: sale@vectorsolutions.net
3.3 Numer telefonu Sprzedawcy: +48 58 771 70 70
3.4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL82160014621842662490000001, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
3.5 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
3.6 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00

 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Platformy oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
4.1 urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10),
4.2 łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
4.3 aktywny adres e-mail.

5. INFORMACJE OGÓLNE

5.1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
5.2 Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Platformy możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
5.3 Ceny podane w Platformie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
5.4 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, podatek VAT oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5.5 Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport będzie podana w momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

6. ZAKŁADANIE KONTA NA PLATFORMIE

6.1 Aby założyć Konto na Platformie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wszystkich danych polach oznaczonych gwiazdką.
6.2 Założenie Konta na Platformie jest darmowe.
6.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
6.4 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

7. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

W celu złożenia Zamówienia należy:

7.1 zarejestrować się i zalogować na Platformie;
7.2 wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”;
7.3 wybrać ilość Produktu oraz sposób dostawy, kliknąć przycisk „zamawiam”;
7.4 zweryfikować dane, potwierdzić klikając przycisk „potwierdzam zakup”;
7.5 w przypadku przedpłaty, przed realizacją dostawy opłacić przesłaną proformę.

8. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

8.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
8.2 przesyłka kurierska
8.3 odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia
8.4 Klient dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
8.5 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Platformy.

9. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

9.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Platformie zgodnie z § 7 Regulaminu.
9.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownych wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Po weryfikacji Sprzedawca potwierdza w osobnej wiadomości e-mail przyjęcie Zamówienia do realizacji. `Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9.3 Sprzedawca z uwagi na prowadzą sprzedaż również innymi metodami nie jest w stanie zagwarantować dokładnej informacji o stanach magazynowych produktów na Platformie, dlatego może zaistnieć sytuacja, w której Produkt nie jest już dostępny pomimo możliwości złożenia na niego zamówienia przez Platformę. Każdorazowo Sprzedawca poprzez potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji potwierdza również dostępną ilość.
9.4 Klient dokonujący płatności na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę proformy obowiązany jest do dokonania przedpłaty w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane. Klient dokonujący płatności na podstawie wystawionej faktury VAT obowiązany jest dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze.
9.5 Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
9.6 Termin dostawy
9.6.1 w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
9.6.2 w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
9.7 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
9.7.1 w przypadku płatności przelewem bankowym na podstawie proformy - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
9.7.2 w przypadku uzgodnienia odroczonego terminu płatności zgodnie z wystawiona fakturą VAT – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
9.7.3 W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
9.8 Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
9.9 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

10. REKLAMACJA I GWARANCJA

Wszelkie informacje na temat reklamacji i gwarancji zawarte są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Sprzedaży – OWS

11. DANE OSOBOWE W PLATFORMIE INTERNETOWEJ

11.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy wyprzedażowej jest Sprzedawca.
11.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy wyprzedażowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
11.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy internetowego mogą być:
w przypadku Klienta, który korzysta na Platformie wyprzedażowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
11.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
11.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Umowy zawierane poprzez Platformę wyprzedażowej zawierane są w języku polskim.
12.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
12.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy OWS i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium